Algemene voorwaarden

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam 34784861

Download de Algemene Voorwaarden als pdf-document

1. Toepasselijkheid en definities

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en/of overeenkomsten waarbij Leverancier goederen en/of diensten van welke aard ook aan Cliënt levert, ook indien deze goederen of diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.2 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
· Leverancier: Brandvisid B.V.;
· Cliënt: de koper / opdrachtgever of eenieder die met Brandvisid B.V. een overeenkomst aangaat of wil aangaan;

1.3 Alle offertes zijn vrijblijvend en zijn één maand geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief BTW. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan Leverancier verstrekte gegevens waarop Leverancier de offerte baseert.

1.4 Algemene (inkoop-)voorwaarden van de Cliënt zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze Algemene voorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.

1.5 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Leverancier en Cliënt in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

2. De overeenkomst

2.1 De overeenkomst tussen Leverancier en Cliënt wordt eerst door schriftelijke bevestiging van de Leverancier voor haar bindend.

2.2 In geval van een mondelinge aanvaarding wordt de inhoud van de offerte behoudens tegenbewijs door de Cliënt geacht juist en volledig weer te geven wat tussen partijen is overeengekomen, tenzij de Cliënt binnen 10 dagen na offertedatum schriftelijk te kennen heeft gegeven dat de inhoud afwijkt van de overeenkomst.

2.3 Leverancier spant zich ervoor in om de overeenkomst zorgvuldig uit te voeren, de belangen van Cliënt naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor Cliënt bruikbaar resultaat, zoals van een redelijk en professioneel handelend Leverancier kan en mag worden verwacht. Voor zover noodzakelijk zal Leverancier Cliënt op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

2.4 Cliënt doet al datgene, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Leverancier mogelijk te maken, zoals het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen, waarvan Leverancier aangeeft of waarvan Cliënt begrijpt of redelijkerwijs dient te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.

2.5 Een door Leverancier opgegeven termijn voor het uitvoeren van de overeenkomst is louter indicatief, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, en kan nummer worden beschouwd als een fatale termijn.

2.6 Tenzij anders overeengekomen, behoort tot de overeenkomst niet
a. het uitvoeren van tests en het beoordelen of instructies van Cliënt voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen;
b. het doen van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten,
auteursrechten of portretrechten van derden;

2.7 Cliënt stelt Leverancier in de gelegenheid om een controle uit te voeren op het door Cliënt geleverde bestand welke noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst. Pas na bestandscontrole en goedkeuring daarvan zal en kan Leverancier overgaan tot uitvoering.

2.8 Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, wanneer deze afwijkingen, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid van ondergeschikte betekenis zijn.

3. Inschakelen van derden

3.1 Het staat Leverancier vrij bij de uitvoering van de overeenkomst goederen of diensten van derden te betrekken. Partijen overleggen in het voorkomende geval welke andere derden worden ingeschakeld en welke werkzaamheden aan hen worden opgedragen.

3.2 Wanneer Leverancier op verzoek van Cliënt een begroting voor kosten van derden opstelt, dan is deze begroting indicatief. Desgewenst kan Leverancier namens Cliënt offertes aanvragen.

3.3 Wanneer bij de uitvoering van de overeenkomst Leverancier goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan Cliënt, dan gelden de bepalingen uit de algemene voorwaarden van en/of aparte afspraken met de toeleverancier met betrekking tot de garantie en aansprakelijkheid ook jegens Cliënt.

3.4 Leverancier is niet aansprakelijk voor fouten of gebreken in producten of diensten van door of namens Cliënt ingeschakelde derden, ongeacht of deze door Leverancier zijn geïntroduceerd.

4. Risico

4.1 Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Cliënt over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Cliënt of van een door Cliënt gebruikte hulppersoon zijn gebracht.

5. Reclamatie

5.1 Cliënt is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken tot controle ervan over te gaan. Eventuele zichtbare defecten, fouten, onvolkomenheden of gebreken dienen uiterlijk binnen 1 week na ontvangst van de zaken aan Leverancier te worden gemeld, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan aan Leverancier.

5.2 Reclamaties ter zake facturen van Leverancier dienen binnen 1 week na factuurdatum schriftelijk aan Leverancier te worden gemeld.

5.3 Klachten ten aanzien van de door Leverancier verrichte werkzaamheden dienen uiterlijk binnen 10 werkdagen na uitvoering van deze werkzaamheden aan Leverancier te worden gemeld, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan.

5.4 Indien bovengemelde reclamaties c.q. klachten niet binnen de daar bedoelde termijnen aan Leverancier kenbaar zijn gemaakt, worden de zaken c.q. bescheiden geacht in goede staat te zijn ontvangen en conform de overeenkomst te zijn geleverd c.q. worden de werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht c.q. wordt de Cliënt geacht de factuur te hebben goedgekeurd.

5.5 Er zijn geen reclamaties mogelijk ten aanzien van in de branche toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen wat betreft kwaliteit, kwantiteit, afmetingen, kleuren, finish, maatafwerking en dergelijke.

5.6 Reclamaties c.q. klachten schorten de betalingsverplichting van Cliënt niet op.

5.7 Leverancier dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending van de zaken noodzakelijk blijkt dan wel indien het noodzakelijk blijkt dat Leverancier ter plekke in de gelegenheid wordt gesteld de klacht te onderzoeken, geschiedt een en ander slechts voor rekening en risico van Leverancier indien laatstgenoemde daarmee vooraf haar uitdrukkelijke schriftelijke instemming heeft betuigd.

5.8 Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd dan wel geheel of gedeeltelijk zijn bewerkt of verwerkt vervalt elk recht op reclamatie.

6. Prijs en prijswijzigingen

6.1 Alle door Leverancier gehanteerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

6.2 Wanneer Leverancier door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen, door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing, dan wel door externe omstandigheden genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dan worden deze werkzaamheden apart gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door Leverancier gehanteerde honorariumtarieven. Leverancier zal Cliënt hierover vooraf informeren, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is of de aard van de werkzaamheden uitstel niet toelaat.

6.3 Wanneer de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die niet aan Leverancier kunnen worden toegerekend, dan is Cliënt verplicht eventuele kosten die dit met zich meebrengt te vergoeden. Leverancier zal de kosten zoveel mogelijk proberen te beperken.

6.4 Leverancier is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Cliënt aan te passen voor prestaties die zullen worden geleverd op een later tijdstip dan de eerder overeengekomen datum.

6.5 Indien Cliënt niet akkoord wenst te gaan met een door Leverancier kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en tarieven als bedoeld in artikel 6.2 en 6.4, is Cliënt gerechtigd binnen twee werkdagen na de in die artikelen bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Leverancier genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden dan wel de overeenkomst te annuleren.

7. Betaling, opschorting, verrekening en eigendomsvoorbehoud

7.1 Alle betalingen dienen te worden gedaan binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.

7.2 Verrekening en/of opschorting door Cliënt is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij Leverancier haar hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

7.3 Alle aan Cliënt in het kader van de overeenkomst geleverde goederen blijven eigendom van Leverancier totdat alle bedragen die Cliënt aan Leverancier op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigd is, volledig aan Leverancier zijn voldaan.

7.4 Indien Cliënt niet tijdig betaalt, verkeert hij zonder verder ingebrekestelling direct in verzuim. Leverancier is in dat geval bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan haar verschuldigde bedrag.

7.5 Bij niet tijdige betaling heeft Leverancier het recht om nakoming van de overeenkomst voor onbepaalde tijd op te schorten.

7.6 Wanneer Cliënt in verzuim is met de gehele of gedeeltelijke betaling van de verschuldigde bedragen, is Cliënt wettelijke handelsrente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- excl. BTW.

7.7 Leverancier draagt zorg voor tijdige facturering. In overleg met Cliënt, kan Leverancier overeengekomen honorarium en kosten als voorschot, tussentijds of periodiek in rekening brengen.

8. Opzegging en ontbinding van de overeenkomst

8.1 Zowel Leverancier als Cliënt hebben het recht de overeenkomst tussentijds te beëindigen. In het geval Cliënt de overeenkomst beëindigt, is hij de volledige overeengekomen prijs verschuldigd minus de door Leverancier in redelijkheid niet meer te maken kosten.

8.2 Zowel Leverancier als Cliënt hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in het geval faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In het geval van faillissement van Cliënt heeft Leverancier het recht de overeenkomst te beëindigen tenzij de gevolgen hiervan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid.

9. Aansprakelijkheid en vrijwaring

9.1 Leverancier is niet aansprakelijk voor:
· Fouten in het materiaal dat door de Cliënt ter hand is gesteld
· Misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in
handelingen van Cliënt, zoals het niet of niet tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen
· fouten in het resultaat van de overeenkomst, indien Cliënt zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben

9.2 Aansprakelijkheid van Leverancier voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

9.3 Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Leverancier, is de aansprakelijkheid van Leverancier voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de Cliënt gepleegde onrechtmatige daad, beperkt tot een bedrag dat in redelijkheid in verhouding staat tot de omvang van de overeenkomst, met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan het aan de overeenkomst verbonden honorarium en niet hoger is dan het bedrag dat daadwerkelijk is uitbetaald aan Leverancier.

9.4 Cliënt vrijwaart Leverancier voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op alle door Cliënt verstrekte materialen en/of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

9.5 De Leverancier is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat Cliënt de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.

10. Overige bepalingen

10.1 Wanneer Cliënt eenzelfde overeenkomst tegelijkertijd aan anderen dan Leverancier wenst te verstrekken of de overeenkomst reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, zal hij de Leverancier, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte stellen.

10.2 Het is Cliënt niet toegestaan enig recht uit een met Leverancier gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming of met schriftelijke toestemming van Leverancier.

10.3 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, feiten en omstandigheden, die in het kader van de overeenkomst, van elkaar of uit andere bron, aan de andere partij ter kennis komen, waarvan redelijkerwijs te begrijpen is dat openbaarmaking of mededeling aan derden Leverancier of Cliënt schade zou kunnen berokkenen. Derden, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

10.4 Op de overeenkomst tussen Leverancier en Cliënt is Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen in eerste instantie een gerezen geschil in onderling overleg proberen op te lossen. Geschillen tussen Leverancier en Cliënt zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank in het arrondissement van Leverancier.

Geen dure productieproeven, maar een voorbeeld van het eindresultaat in een vroeg stadium.